نور مهتاب همه چیز را پنهان می‌کند ، جز ستاره های درخشان .
*حتما در هنگام شنیدن موزیک به تابلو هم نگاه کن